Alasivun pääkuva

Lehdistöarvostelut – Radikaaleinta on arki

”Ra­di­kaa­lein­ta on jo oi­keas­taan se, et­tä pu­he ar­jes­ta edes aloi­te­taan. Marja Myllylä ja Johannes Korpijaakko esit­tä­vät sy­dä­met su­lat­ta­val­la läm­möl­lä hen­ki­löi­tä, joi­den elä­mää hau­ras­tut­taa työ­elä­män epä­var­muus.

 

Esi­tys nap­paa sa­tut­ta­vas­ti ja oma­pe­räi­sin oi­val­luk­sin kiin­ni sii­tä, mi­ten ab­sur­dia työ­elä­mä on sil­le yhä kas­va­val­le jou­kol­le ih­mi­siä, joi­den työ­ti­lan­teet ei­vät mah­du sii­hen ai­noaan hy­väk­syt­tyyn kaa­vaan. Kaaos syö­vyt­tää nor­maa­lin per­he-elä­män.

Op­ti­mis­tis­ten hen­ki­löi­den rin­nal­la kul­je­te­taan ka­don­neen Erika Niemen ta­ri­naa, jon­ka kaut­ta esi­tyk­ses­sä ky­sy­tään, mik­si ih­mis­ar­vo mää­räy­tyy työ­elä­män mu­kaan.

 

Do­ku­ment­ti­ma­te­riaa­lis­ta syn­ty­väs­sä ta­ri­noi­den mo­saii­kis­sa riit­tää myös rie­mas­tut­ta­van ka­tart­ti­sia ko­ke­muk­sia, ku­ten vi­deo­blo­gia pi­tä­vän Jus­sin it­se it­sel­leen jär­jes­tä­mät soo­lo­pik­ku­jou­lut tai ker­to­mus mää­rä­ai­kai­suut­ta pus­ke­van nuo­ren free­lan­ce­rin ka­teu­des­ta elä­ke­päi­viä viet­tä­mään me­ne­vän mie­hen lah­jak­si saa­maa Leat­her­man-mo­ni­toi­mi­veis­tä koh­taan.

 

Pie­nis­tä ha­vain­nois­ta piir­tyy har­voin yh­tä tark­kaa yh­teis­kun­nal­lis­ta ana­lyy­sia.”

HELSINGIN SANOMAT, Maria Säkö
Lue koko arvio tästä

 
”Marja Myllylä ja Johannes Korpijaakko, freelancereita tietenkin hekin, taipuvat notkeasti lukuisiin rooleihinsa. Herkullisia hetkiä tarjoutuu matkan varrella lukuisia ja taitavasti ne myös käytetään.”

HÄMEEN SANOMAT, Katri Kekäläinen
Lue koko arvio tästä

 
Radikaaleinta on arki saattaakin olla parhaimmillaan hyvinvoivan keskiluokan herättelijänä. Sellaistahan teatteriyleisö keskimäärin on.

Jos näytelmä saa yhdenkin katsojan silmät avautumaan prekaarille todellisuudelle, se on mielestäni täyttänyt tehtävänsä sikäli, kun sellaista voidaan taiteella katsoa olevan. Jos se tapahtuu luokattomien luokan kulmia pyöristelemällä ja näiden onnettomien kohellukselle nauramalla, hyvä niin. Pääasia, että toimii.”

KANSAN UUTISET Viikkolehti, Emilia Kukkala
Lue koko arvio tästä

 
”Kokonaisuudessaan Radikaaleinta on arki on osuva ajankuva, ja komediallisista sävyistään huolimatta näytelmä pistää hiljaiseksi. Kysymykset työn rakenteellisesta muutoksesta ja arjen pirstaloitumisesta ovat enemmän kuin tuttuja kulttuurialan toimijoille. Taina Helmisen käsikirjoima ja Saana Lavasteen ohjaama arkikomedia nostaa esille pätkätyösuhteisiin liittyvän näennäisen vapauden todellisen hinnan. ”

AMUSA, Tiina Lehikoinen
Lue koko arvio tästä